เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายเรือง น้ำค้าง เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง ฯ จ.สุราษฎร์ธานี ได้นำคณะชมรมผู้สูงอายุมาศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี