เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศวนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ทั้ง 16 ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี