เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนและแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์ และมีมติรับรองการร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี