เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ,มติรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 โดยได้แบ่งมอบหมายให้เทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีรับเป็นเจ้าภาพในกีฬาแต่ละประเภท ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี