เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาคม ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตัวแทนรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนชุมชน จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี