เมื่อวันที่ 20 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นวิทยากรอบรมดังกล่าว
ณ โรงแรมสองพันบุรี