เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนระดับกอง และฝ่าย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานโครงการต่าง ให้เป็นไแด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี