เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2561 - 2564 เฉพาะปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี