เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนวัตกรรมบาสโลบอะเมซิ่งสุพรรณบุรี จัดโดยชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีวิทยากรจากทีมงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมาสอนท่าเต้นบาสโลบให้กับสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี