เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 80 จำนวน 58 คน พร้อมบรรยายเรื่องการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี