เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้แนวนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี