เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญ.. ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี