เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ท่านรองขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นปรธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี