เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยกองสวัสดิการฯ และกองวิชาการฯ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแจกข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ณ ที่ทำการชุมชนวัดไทรย์ ชุมชนวัดพระธาตุ และชุมชนวัดโพธิ์คลาน