เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้บ้านเลขที่ ๑๖ ถนนนางแว่นแก้ว