วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส