เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศกิจ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตัดกิิ่งไม้บริเวณถนนเณรแก้ว เพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงนามและปลอดภัยต่อผู้สัญจรผ่านไปมาหากเกิดลมแรง