เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 68 จาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมี นายสมพร น้ำนวล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้