วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วัดพระรูปได้มีพิธีรับ รับตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดพระรูป ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พระสมุห์วุฒิพันธุ์ สิริธโร. น.ธ.เอก,พธ.ม (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยนายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว