วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหน้าพระลานมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี