วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองช่าง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ถนนเณรแก้ว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหากเกิดลมพัดแรง