เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โดยมีนายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่้าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี