วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 โดยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกภาคส่วน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยมีนายขจรศักดิ์ จงสุกใส นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี