วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนโดยมีนายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน 16 ชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี