วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายสุพจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี