วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายยรรยงโอภากุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคระผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท โดยมีนายสมพร น้ำนวล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี