วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี