วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแตละส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี