***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

ส่วนราชการภายในฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองวชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานธนานุบาล
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของทางราชการ ทม.สุพรรณบุรี
ขั้นตอนการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
เทศบาลฯ
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
free counter

 

 
 
  ติดต่อ Facebook เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ)
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเณรแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญ..ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าต่อไป