***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
     
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศฯเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 เม.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 เม.ย. 64
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารตลาดสดเทศบาล3 19 มี.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18 มี.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 15 มี.ค. 64
ประกาศฯเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(จ้างก่อสร้างหลังคาโค้งพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน)
8 มี.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ)
14 ก.ย.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน และรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลจำนวน 1 คัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 32 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน) 1 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
28 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ความยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด
และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์
28 ส.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนสแตยเลส จำนวน 3 ชุด และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์) 27 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 1 ตัน )
26 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน และรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน)
26 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการจัดซื้อครุุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์)
26 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงพักสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถขุดตักดินแบคโฮ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดวื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนมาลัยแมนซอย 1 21 ก.ค.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่ารับฝาบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในจราจร ถนนเณรแก้วทิศเหนือฝั่งตะวันออก
จากแยกหอนาฬิกาถึงสุดเขตเทศบาล
16 ก.ค.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนมาลัยแมน 16 ก.ค.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 15 ก.ค.63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหลังคาโดมโค้งภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) 23 มิ.ย.63
ประกาศ เรื่องการจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนเข้าเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
27พ.ค.2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 จ้างก่อสร้างหลังคาโดมโค้งภายในโรงเรียนเทศบาล3วัดไชนาวาส 25พ.ค.2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอำนวยการ รร.ท.2ฯ 13พ.ค.2563
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถขุดตักดิน แบคโฮ)ฯ 24 เม.ย.63
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลขนาด1ตัน) 24 เม.ย.63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,280,000บาท 22 เม.ย.63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 886,400.00บาท 20 เม.ย.63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ 16 เม.ย.63
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 8 เม.ย.63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง 7 เม.ย.63
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์และโรงเรือนหลังคาเมทัลชี 7 เม.ย.63
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส2-2563 7 เม.ย.63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 2 เม.ย.63
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส3 ประจำปี2563 2 เม.ย.63
ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์ฯ 30 มี.ค.63
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562 5 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5 มี.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่อง
บันทึกภาพอัตโนมัติและอุปกรณ์ในการติดตั้ง
3 มี.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจัดจ้างกล้องวงจรปิด
พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding)
3 มี.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจัดจ้างกล้องวงจรปิด
พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 ก.พ.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 32 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค.63
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
27 ธ.ค.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการ ปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ จำนวน 32 โครงการ)
19 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการ จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง)
19 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
(จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร)
18 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
18 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร)
26 พ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
31 ส.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
10 ก.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
1 ก.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) 28 มิ.ย. 62
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ) 28 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
28 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่ารับฝาบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจรถนนเรรแก้วทิสเหนือฝั่งตะวันออก
จากแยกหอนาฬิกาถึงสุดเขตเทศบาล)
21 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนมาลัยแมน ซอย 2)
20 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนมาลัยแมนซอย 1)
20 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่ารับฝาบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ถนนเณรแก้วทิศเหนือฝั่งตะวันออกจากแยกหอนาฬิกาถึงสุดเขตเทศบาล)
20 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างบูรณะถนนนางแว่นฟ้า จากสี่แยกถนนเณรแก้วถึงสุดเขตเทศบาล)
20 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
10 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงสถานีดับเพลิงวัดประตูสาร)
7 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 11 เม.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 11 เม.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ) 4 เม.ย.62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ) 4 เม.ย.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ)
3 เม.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เม.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง )
1 เม.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ)
4 เม.ย.62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ)
4 เม.ย.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เม.ย.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เม.ย.62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ)
3 เม.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง
1 เม.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล ) จำนวน 1 แห่ง
26 มี.ค. 62
ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ)
22 มี.ค.62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(โครงการติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาประติมากรรมช้าง เสาสูง 7.00 เมตร เกาะกลางถนนหมื่นหาญ)
14 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ติดตั้ง)
14 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อครุภันณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ )
13 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มี.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง
(โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณืในการติดตั้ง)
21 ก.พ. 62
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล(รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง)
18 ก.พ. 62