***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

     
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ประจำเดือนมีนาคม 2564 งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่เสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ เนื่องจากครบกำหนดบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 โครงการ ฝ่ายสาธารณุปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับยานพาหนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 โครงการ งานธุรการ กองวิชาการและแผนการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บว 4001 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์สระน้ำ สวนน้ำสไลเดอร์ ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี จำนวน 1 โครงการ งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2564 งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 โครงการ งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2564 จำนวน 1 โครงการ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 1 โครงการ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 1 โครงการ งานบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมกราคม 2564 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มฯ จำนวน 1 โครงการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ งานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โครงการ งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โครงการ งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โครงการ งานสวนสาธารณะ (สวนเฉลิมฯ) ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โครงการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนขุนแผน ซอย 9 จำนวน 1 โครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฝ่ายการโยธา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฝ่ายการโยธา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 63
   
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป