นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

           
 
 
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
นายยรรยง โอภากุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
นายไพรัช ทองเชื้อ
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
 
 
 
 
นางปรารถนา โอภากุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
 
           
 
 
 
 
 

นายเรือง น้ำค้าง
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

           
 
นายปกรณ์  หงษ์สุพรรณ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
           
 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
 
 

ว่าง
 
นายเรือง น้ำค้าง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
นายไพฑูรย์ ภัทรโกศล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
 
 
 
นายวิวัฒน์ เจริญการยนต์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
นายไชยนันท์  คำเภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
นายพะยอม  โฉมยง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓
 
 
ว่าง
 
นายประสิทธิ์ เผ่าพันธ์ศร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
นายไพศาล จึงสง่าสม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
 
 
 
นายจีระชาติ เที่ยงตรง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
นายนที  รุ่งเรืองศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
นายชาญ  กิจไพบูลย์พาณิช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓

 
 
 
นายปกรณ์  หงษ์สุพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
นายสมปอง จงสมจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
ร.ต.ต.ชาญชัย เมฆสุทัศน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓
 
 
 
นายอิศเรศน์  สุวรรณจักร์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
นายสุรจิตร ปิยกุลกนก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
นายขวัญพัฒน์ ดีมี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓