นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
   
นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลฯ
1
นายขจรศักดิ์ จงสุกใส
รองปลัดเทศบาลฯ
2
           
 
   
นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายดำรงค์ พันธ์สวัสดิ์
.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
           
         
นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม