นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
   
นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลฯ
นายขจรศักดิ์ จงสุกใส
รองปลัดเทศบาลฯ
           
 
   
นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง เมฆสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายสุพจน์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ขำทับ
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
           
         
นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม