**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 


นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โทร 062-5978239
 
   
นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลฯ
1
โทร 081-8741318
นายขจรศักดิ์ จงสุกใส
รองปลัดเทศบาลฯ
2
โทร 064-9341072
           
 
   
นางนัทธมน รอตศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
โทร 095-7083860

นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 094-4865697

นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 084-2989246 
   
นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร 089-5202525

นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 089-8180190

นายดำรงค์ธณัช สวัสดิพรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 098-8294528

           
       
นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 098-2591898


  นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร 084-0132330