**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

         
นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
         
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ว่าง
ว่าง
นายหิรัญ สะอิ้งทอง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุทธินันท์ สมบัติจิราภรณ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
งานธุรการ
งานวิศวกรรม
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
งานเครื่องจักกลไฟฟ้า
ว่าง

นางจิรประภา เก่งธรรมกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ

นายเหรียญชัย ปิญจีเสคิกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้างานวิศวกรรม
นายหิรัญ สะอิ้งทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
 
นางอัมพร โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธินาถ ยอดไม้งาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ช่วยปฏิบัติการกองช่าง
นางสาวพิมสุดา นาคเอก
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
 
งานสถาปัตยกรรม
งานจัดสถานที่
งานไฟฟ้าสาธารณะ
ว่าง
นางสาวอาทิตา พุทธวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดนัย เข็มเพ็ชร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายสมพงษ์ โพธิ์ทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้างานจัดสถานที่
 
นางเพ็ญประภา จงไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูเบศร์ สุดวิสัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายมณฑล อินทร์ใจเอื้อ
นายช่างโยธา
  งานผังเมือง
งานสวนสาธารณะ
งานส่งเสริมการจราจร
ว่าง
นายรุ่งวิทย์ ภู่ระย้า
พนักงานขับรถยนต์
นางจิดาภา ประทุมถิ่น
นายช่างโยธาชำนาญการ
นายประจักษ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
หัวหน้างานสาธารณะ
 
 
 
 
 
นายสมศักดิ์ ปล้องเรืองกุล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงาน
 
 
   
 
นายวิทยา มีนิลดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
นายสาโรจน์ สารสุวรรณ
นายช่างไฟฟ้า
 
นางประมวล ไพชยนต์
คนงาน
    งานศูนย์เครื่องจักรกล
       
กลับสู่หน้าหลัก