นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
         
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายหิรัญ สะอิ้งทอง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
งานธุรการ
งานวิศวกรรม
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
งานเครื่องจักกลไฟฟ้า
ว่าง

นางจิรประภา เก่งธรรมกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ

นายเหรียญชัย ปิญจีเสคิกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้างานวิศวกรรม
นายหิรัญ สะอิ้งทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
 
นางอัมพร โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธินาถ ยอดไม้งาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ช่วยปฏิบัติการกองช่าง
นางสาวพิมสุดา นาคเอก
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
 
งานสถาปัตยกรรม
งานจัดสถานที่
งานไฟฟ้าสาธารณะ
ว่าง
นางจินตนา สอิ้งทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางาสาวรจวรรณ ยศมัญกิจ
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
และหัวหน้างานผังเมือง
นายสมพงษ์ โพธิ์ทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
หัวหน้างานจัดสถานที่
 
นางสาวกนกวรรณ สุริย์วงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายดนัย เข็มเพ็ชร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายมณฑล อินทร์ใจเอื้อ
นายช่างโยธา
   
งานสวนสาธารณะ
งานส่งเสริมการจราจร
ว่าง
นางสาวอาทิตา พุทธวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูเบศร์ สุดวิสัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายประจักษ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
หัวหน้างานสาธารณะ
 
 
 
 
 
นางเพ็ญประภา จงไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ปล้องเรืองกุล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงาน
 
 
งานผังเมือง
   
 
นายรุ่งวิทย์ ภูู่่ระย้า
พนักงานขับรถยนต์
นางจิดาภา ประทุมถิ่น
นายช่างโยธาชำนาญการ
นายวิทยา มีนิลดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
นางสาวนวพร ปักษี
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสาโรจน์ สารสุวรรณ
นายช่างไฟฟ้า
 
นางประมวล ไพชยนต์
คนงาน
    งานศูนย์เครื่องจักรกล