นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
นายสุวิทย์ ปานะชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายประภัสสร ผลวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางศิริวรรณ ลิมปรังษี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
นายพูนพล รัตนเมธางกูร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
นางสาวชนากสนต์ ตั้งธงทองกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางภูมิใจ แย้มนวล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวนันทิยาณี แก้วเรือง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางธนพร ดอกกระถิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       
 
นางรัชนี ใจชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
       
 
   
 
นางสาวอัจรา ฉัตรมงคลพาณิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ