**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

       
นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
ว่าง
นางสาวนันทิยาณี แก้วเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายประภัสสร ผลวงษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
นางศิริวรรณ ลิมปรังษี
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
นางรัชนี ใจชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอินทฬิธิวา จันรัตนาวิวัฒน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน
นางสาววีรยา คำเภา
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
นางธนพร ดอกกระถิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       
นางสาวสุภัทรา โภคา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวชลธิชา ศรีโปฏก
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
       
 
นางสาวอัจรา ฉัตรมงคลพาณิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวชณัฏทิพย์ สมัครวงษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
       
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ    
   
นางสายัณห์ มาตศักดา
คนงาน
นางสาวจารุมนน เอี่ยมละออ
เจ้าพนักงานธุรการ
   
     
นายสุริยา เรืองทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
     
       
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางบุหงา สงสกุล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุชัญญา พงศ์พิไลพฤติ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวลัดดา หนูมงกุฎ
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางสาวพรพรรณ พรสว่างดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายอนุศักดิ์ เนียมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายธัชวรรน์ นิยมพันธ์
ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
   
     
นายธาราพงษ์ บุญประจักษ์
พนักงานขับรถยนต์
     
       
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางนันทพร อ่อนโพธิ์เอน
คนงาน
นางสาวณัฐพิริญาพร ทับแก้ว
คนงาน
  นางสาวสมภูมิ ปักษากุล
คนงาน
 
นางวรรณี วัฏฏานนท์
คนงาน
นางสาวมณฑิรา เรืองทอง
คนงาน
  นายบุญสถิต ศรีวิเชียร
คนงาน
   
นางสาวเกศราภรณ์ อัตถรินทร
คนงาน
นายไชยนันต์ บัณฑิตผลเลิศ
คนงาน
   
     
นางสาวสุรีย์พร อุบล
คนงาน
     
     
นางสาวจิรารัตน์ เพ็งอ้น
คนงาน