**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

 

           
   
   
           
นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     
  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร     กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  
 
 
 
 
 
นางสาวณิชชาภัทร สมยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 

นายสมชาติ เจริญผล
นิติกรชำนาญการ
รักษาการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

         
     
  นางเสาวลักษณ์ แจ่มจำรัส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    นายกิตติภูมิสว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         
         
     
  นางศิริรักษ์ ไตรเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวกนกกร โพธิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
     
 
 
 
นายวงศวรรธ วรรธนะบูรณ์
ผู้ช่วยนักทรัพพยากรบุคคล

    นายชัยวัฒน์ เล็กพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
         
       
นางสาวโสภิต อยู่นันต์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
         
         
      กลับสู่หน้าหลัก