ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


โทร 0-3551-1021 โทรสาร 0-3552-2973
e-mail : muni@suphancity.go.th
website : www.suphancity.go.th
ประชุมการตั้งโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ 100 เตียง)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน การประชุมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ 100 เตียง) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบหมายภารกิจการเปิดโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขด้านต่าง ๆ และเพื่อพิจารณากำหนดการเปิดบริการโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ 100 เตียง) ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมการประชุมฯครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี