***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประกาศฯ เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การประกาศบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลเมืองสพรรณบุรี เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าประจำปี2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกเป็นชุมชน 16 ชุมชน
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559 ...
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน
ประกาศเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญชวนเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน
ประกาศฯเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้ดำรงและแต่งตั้งตำแหน่งนายสัตวแพทย์ะดับปฏิบัติการนกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง เปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติการรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องรควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัต์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่องการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2559
  ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่องการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

 

 

 กลับสู่หน้าหลัก