**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

           
นางนัทธมน รอตศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
           
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ฝ่ายนิติการ
         
ว่าง
ว่าง
นางอรวรรณ เกษลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายบุญชนะ ดวงฉวี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอนงค์ ศรีโมรา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานเทศกิจ
  งานนิติการ
นางสุขสม เกียวกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุษา เล็กพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายโอภาส อินสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ
นายทนงเดช ดอนวิจิตร
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายบัญชา บุรุษชาติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางสุคนทิพย์ อิงคะวะระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนิติการ
นายภัทรเมธี ไทยวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนกฤต แก้ววิชิตชวาล
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
นางสาวพรพรรณ เรืองวารี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวิมลรัตน์ ทองบุญเหลือ
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญงาน
นางสาวต้องตา สถาปนรัติ
นิติกรชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ        
      พนักงานจ้างตามภารกิจ    
นางสุชาดา พิไสยสามนต์เขต
นางสาวธิดารัตน์ สุนทรวิภาต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประสงค์ โพธิ์ผ่าน
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
สิบเอกมโนรมย์ บุญมา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
นางสาววรพร พันธุ์ลูกฟัก
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญงาน
นางสาวศดานันท์ นกเขาเทศ
ผู้ช่วยนิติกร
 
นางจันทร์แรม การะเกตุ นายวราวุธ นิรันดร
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายสันติ ปักษี
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
นายวิรัช อยู่บดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวชุลีพร ยินเยื้อน
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญงาน
 
           
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป        
 
นายสมชาย หอมเย็นใจ พนักงานขับรถยนต์ นางสาวศุภมาส สาดเณร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดำรงค์ พลาลาภ
เจ้าพนักงานป้องกัน]
ชำนาญงาน
นายสมบูรณ์ เพ็งบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวชนิสรา มาตศักดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   
นายศักดิ์ครินทร์ แจ่มจำรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   นายวันชัย สีแดง
เจ้าพนักงานป้องกัน
ชำนาญงาน
นายจรูจโรจน์ สังข์วรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวศศิวิมล แก้วดอนไพร
ผู้ช่วยเจ้าพ นักงานธุรการ
 
   
นางสาวประภาพรรณ มะลิวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นายศักด์ชาย เขียวชอุ่ม
เจ้าพนักงานป้องกัน
ชำนาญงาน
นายพงษ์ชัย นุ่มพันธุ์
พนักงานขับรถยนต์
นายจตุพงษ์ วรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
      พนักงานจ้างทั่วไป    
   
นางสาวกาญจนา เคหะจิตต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   นายกนก ป้องสกุล
เจ้าพนักงานป้องกัน
ชำนาญงาน
นายชัยวัฒน์ เพ็งรุ่ง
คนงาน
นางสาวชนม์กานต์ ชาครีย์รัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
           
พนักงานจ้างทั่วไป          
     
นางสาวแสงเดือน เสนเข้ม
พนักงานจ้างทั่วไป
  นายวิสุทธิ์ เตียงนิล
เจ้าพนักงานป้องกัน
ชำนาญงาน
นายภานุวัชร จามพัฒน์
คนงาน
   
     
นางสาวสุชาดา ล้ำเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป
  นายณรงค์ บุญมานุช
เจ้าพนักงานป้องกัน
ชำนาญงาน

นายมณฑล ศรีพันธุ์
คนงาน

   
     
นายชัยวัฒน์ เล็กพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
  นายคมชัย จันทร์แจ่ม
เจ้าพนักงานป้องกัน
ชำนาญงาน
นายชวลิต ม่วงราช
คนงาน
   
       
นางสาวทองสุข มานะกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
  นายนันธิวัฒ วัฎฎานนท์
เจ้าพนักงานป้องกัน
ปฏิบัติงาน
     
       
นายพายัพ พงษ์เส็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
  นายทัศพงษ์ ศรีดี
เจ้าพนักงานป้องกัน
ปฏิบัติงาน
     
         
    นายชลอ แพขวัญ
เจ้าพนักงานป้องกัน
ปฏิบัติงาน
     
    ลูกจ้างประจำ      
         
    นายวิภาค เอี่ยมละออ      
พนักงานจ้างตามภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพศาล กอดิษฐ์ นายนพดล สิงห์เสวก นายพูลเพิ่ม ทองชมภู นายกิตติพงษ์ ศรีวิเชียร นายประพันธ์ ธรรมวิชิต นายพันธกานต์ ประกอบกิจ
           
นายดาว อินทวิรัตน์ นายธนิต กลิ่นเกตุ นายสรายุทธ์ สุดโต นายชาติวุฒิ แก้วสว่าง นายเก่งการ คชรัตน์ นายประวิทย์ สมสาย
           
นายวิชญ์ปพล รัตนพันธุ์แตง นายชลิต แพขวัญ นายกฤตานน เนตรประชา นายมุจจริทร์ กุนาวงศ์ นายสว่าง เรืองมาก นายจตุพร เขมะกนก
           
นายศศิพล ศรีภูมิ นายนิพนธ์ รูปคมสัน นายปฏิมากร ปักษี นายโชคดี เปรมบำรุง นายกฤษณพัฒน์ พันธุ์เรือง นายจักรี บัวทอง
นายชัยยันต์ กิจไพบูลย์พาณิช นายนวิชัย นวนพิจิตร นายพชร คำพล นายมนตรี วงษ์เสงี่ยม นายวันชัย สมบัติเจริญ นายวิเหิร พันธ์แตง
       
นายสธนวัฒน์-เอนจินทะ นายสุรศักดิ์ พันธุ์เมือง        
           
           
           
           
    กลับสู่หน้าหลัก