นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายอำนวยการ
   
ว่าง
ว่าง
นางอรวรรณ เกษลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง
     
นายกิตติภูมิ สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศิริรักษ์ ไตรเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
นางสุขสม เกียวกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
     
   
นางสาวอุษา เล็กพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
   
   

เจ้าพนักงานี่ธุรการปฏิบัติงาน