**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

     
นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
     
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ว่าง  
นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
   
     
งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานธุรการ
นายนรินทร พุทธวงษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัิติการ

นางสาวปัญญ์ชลี พลายโถ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวฐปนี พุ่มเข็ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นายชิณภพ ชุนดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเกศกร วรรธนะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวอุบลวรรณ อังสุวร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 
 
นายกิตติ จันทวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
   
 
กลับสู่หน้าหลัก