นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานธุรการ
   
ว่าง
นางสาวชนิกานต์ บริสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชน 6 ว

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวน้องนุช จันทร์จบสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
     
นางญาณาธิป กองแสงศรี
นักพัฒนาชุมชน 5
     
 
นายนรินทร พุทธวงษ์
นักพัฒนาชุมชน 5