นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานธุรการ
   
ว่าง
นายนรินทร พุทธวงษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัิติการ

หัวหน้างานพัฒนาชุมชน
รก.หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวน้องนุช จันทร์จบสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ
     
นางญาณาธิป กองแสงศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวปัญญ์ชลี พลายโถ
นักสังคมสงเคราะ์ืปฏิบัติการ
นางเกศกร วรรธนะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
นายชิณภพ ชุนดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางนงนภัส อินสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายชิตพงษ์ พงษ์ศิลป์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายจตุพร เขมะกนก
พนักงานขับรถยนต์
 
นายกิตติ จันทวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายขจรศักดิ์ โสมพันธุ์
คนงานทั่วไป
   
   
นางสาวศุภัทษร เมฆฉาย
คนงานทั่วไป