**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

             
นายดำรงค์ธณัช สวัสดิพรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
             
หน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายบริหารงานศึกษา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง ว่าง
ว่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายหน่วยศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             
 
   
 
ว่าง
ว่าง
 
นางสาวชนันธร จงสุกใส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอภิรดี ปักษากุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักสันทนาการ นางชนิภา เวียงชัย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นักโภชนาการ
             
 
ว่าง
ว่าง
 
 
นางสาวกานต์ชนก ทับสีรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
  นายสมชาย สว่างแจ้ง
คนสวน
       
 
นางรังสรรค์ รักกิจการพูล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  นางสาวนพมณี ศรีรส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวปวีณา ไรมา
ผู้ช่วยครูสอนเด็กด้อยโอกาส
 
     
ว่าง
  นายอุเทน อินทร์นจนา
พนักงานจ้างทั่วไป
    นายสุชาติ ช้างโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
       
  นางสุกัญญา ขาวเหลือง
พนักงานจ้างทั่วไป
    นางศิริพร พันธุ์เมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวภัทรลภา สุดโต
พนักงานจ้างทั่วไป
 
       
กลับสู่หน้าหลัก