นายดำรงค์ พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
หน่วยศึกษานิเทศก์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
         
 
งานการศึกษาปฐมวัย
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุุรการและงบประมาณ
 
ว่าง
 
นางเสาวลักษณ์ แจ่มจำรัส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชนิภา เวียงชัย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
 
นางศิริลักษณ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
         
 
 
นางสาวชนันธร จงสุกใส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศิริพร พันธุ์เมือง
ผู้ช่วยนักสันธนาการ
นางสาวศิริวรรณ จันทร์เถื่อน
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวอภิรดี ปักษากุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
         
 
   
 
นางสาวดนิตา สาริยัง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
นางพรทิพย์ ศรีสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
         
       
 
   
นา์งสาวนพมณี ศรีรส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ