นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 

 

 
ว่าง
 
หน.ฝ่ายบริการฯ
 
 
 
 
นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
           
 
งานนิติการ
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
           
   
 
นางสุคนทิพย์ อิงคะวะระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนิติการ
 

นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้างานธุรการ
 
 
 
นางสาวปวีณา สุทธิวรรณ
ผู้ช่วยนิติกร
 
นายสุรเชษฐ วีระเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไพฑูรย์ อินทร์ใจเอื้อ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นางสาวบงกช พึ่งสุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
           
 
 
 
นายสุรพงษ์ พนมมาส
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
นางสาวธิดารัตน์ สุนทรวิภาต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       
       
 
       
นายอาทิตย์ สุขประดิษฐ์
พนักงานจ้าง
 
       
 
       
นายฤทธิพร มีท้วม
พนักงานจ้าง