นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

           
 
งานนิติการ
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
           
   
 
นางสุคนทิพย์ อิงคะวะระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน หัวหน้างานธุรการ

นางสาวบงกช พึ่งสุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
           
 
นางสาวปวีณา สุทธิวรรณ
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุรเชษฐ วีระเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไพฑูรย์ อินทร์ใจเอื้อ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นายปิยะ คณะโต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
           
       
 
       
นายสุรพงษ์ พนมมาส
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
 
       
 
       
นายสุพจน์ สุนทรวิภาต
คนงาน
 
       
 
       
นายอาทิตย์ สุขประดิษฐ์
คนงาน