นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

           
 
งานนิติการ
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
           
   
 
นางสุคนทิพย์ อิงคะวะระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนิติการ

นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน หัวหน้างานธุรการ

นางสาวบงกช พึ่งสุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
           
 
นางสาวปวีณา สุทธิวรรณ
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุรเชษฐ วีระเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไพฑูรย์ อินทร์ใจเอื้อ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน
นางสาวธิดารัตน์ สุนทรวิภาต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
           
       
 
       
นายสุรพงษ์ พนมมาส
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
       
 
       
นายอาทิตย์ สุขประดิษฐ์
คนงาน
 
       
 
       
นายฤทธิพร มีท้วม
คนงาน