**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

 

           
   
   
           
 
 
นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ    
 
 
 
  นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

       
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
งานประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
         
   
 
นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้างานธุรการ
 
 
 
นายสุรเชษฐ วีระเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นายสุรพงษ์ พนมมาส
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน
นางสาวบงกช พึ่งสุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 
 
นางสาวกนกวรรณ โพธิรัชต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายศักดิ์ครินทร์ แจ่มจำรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
      นางสุกัญญา ชุ่มเพ็งพันธุ์
พนักงานจ้าง
 
         
       
     
นางสาวกัญญาณัฐ แตงอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
         
         
         
      กลับสู่หน้าหลัก