นายสุพจน์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
           
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
 
 
 
 
นางศิริลักษณ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว
 
นางเสาวลักษณ์ แจ่มจำรัส
นักวิชาการศึกษา ๖ ว
นางสมเกียรติ ศรีดาพงษ์
สันทนากร ๗ ว
           
     
 
 
นางสาวชนันทร จงสุกใส
นักวิชาการศึกษา ๖ ว