หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
หมายเลขโทรสาร ( fax) โทร 035 – 522973
หมายเลขโทรศัพท์โทร 035 – 511021 และ 523090
เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่
เบอร์ภายใน
สถานที่
เบอร์ภายใน

OPERATER สำนักปลัดเทศบาลฯ

101

ห้องรองนายกเทศมนตรี

120

หน้าห้องนายกเทศมนตรี

102

ห้องผู้อำนวยการกองศึกษา

121

ห้องนายกเทศมนตรี

112

ห้องกองการศึกษา

122

หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี

104

ห้องผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

123

ห้องรองนายกเทศมนตรี 2

114

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

124

ห้องรองนายกเทศมนตรี 3

119

ห้องผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

125

หน้าห้องปลัดเทศบาลฯ

103

กองสาธารณสุขฯ

126

ห้องปลัดเทศบาล

113

ศูนย์บริการสาธารณสุข

127

หน้าห้องรองปลัดเทศบาลฯ

106

ห้องทันตกรรม

128

ห้องรองปลัดเทศบาล 1

116

งานไฟฟ้า

129

ห้องรองปลัดเทศบาล 2

135

งานเทศกิจ

130

ห้องรองปลัดเทศบาล 3

117

ห้องอาหารงานป้องกันฯ

131

ห้องผู้อำนวยการกองคลัง

109

งานป้องกันฯ

132

กองคลัง

138

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

133

หน้าห้องผู้อำนวยการกองช่าง

105

งานทะเบียนราษฎร

107

กองช่าง

110

หัวหน้างานธุรการ

134

ห้องผู้อำนวยการกองช่าง

115

สำนักปลัดเทศบาลเมือง

111

กองสวัสดิการสังคม

129

กองวิชาการและแผนงาน

136