๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.ประกาศและหลักเกณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.แนวทางการกำกับดูแลจ่ายเงินกองทุน
๔.แผนดำเนินงานโครงการกองทุน
๕.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
๖.ใบแผนงานโครงการ
๗.แบบติดตามประเมินผล
 

ด้วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนในเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงานอื่น และกลุ่มหรือองค์กรประชาชนได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ต่อไป ดังนี้
ไตรมาส
กำหนดส่งโครงการภายใน
ครั้งทื่ประชุม
การประชุมคณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
 
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs โดยวิถีไทเก็ก
   
   
 
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ